Kredyt pod hipotekę a nieruchomość

Na kredyt pod hipotekę decyduje się coraz więcej młodych małżeństw! Dlaczego tak się dzieje?

Kredyt pod hipotekę, czyli nowoczesna forma pożyczki bankowej

Kredyt bankowy obecnie jest jedną z najczęstszych form finansowania różnego typu potrzeb oraz przedsięwzięć. Skierowany jest on nie tylko do przedsiębiorstw, ale zarazem do indywidualnych gospodarstw domowych. Współcześnie mamy do czynienia z rozwój kredytów, związany jest on z rozkwitem konsumpcjonizmu. Wiele osób nie zwraca szczególnej uwagi na koszty związane z kredytem oraz ryzykiem, które jest nierozłącznie związane z jego zaciągnięciem.

Przedstawiając kredyt pod hipotekę http://www.actum-finanse.pl/oferta/szczegoly/flagowa-pozyczka-actum nie nie wolno zapominać, że kredyty w dużej mierze oddziałują na rozwój rynku poprzez wpływ na podaż oraz popyt towarów, prowadzi to do poprawy koniunktury gospodarczej, umożliwia rozwój działalności. Finansuje powstawanie nowych inwestycji w celu polepszenie sytuacji finansowej danego podmiotu. W gospodarce rynkowej ważną rolę odgrywa kredyt mieszkaniowy bądź hipoteczny, który zapewnia stabilność rozwoju rynku nieruchomości.

Kredyt pod hipotekę – krótko o różnicach

Pojęcie kredytu, w tym mieszkaniowego jest ściśle związane z definicją rynku nieruchomości. Kredyt mieszkaniowy jest to kredyt długoterminowy. Kredytobiorcą jest inwestor, którego głównym celem jest sfinansowanie inwestycji dotyczącej danej nieruchomości. Cechy kredytu mieszkaniowego są następujące: jest udzielany przez bank; bezgotówkowy; ma charakter odpłatny; zwrotny; udzielany na okres dłuższy niż 5 lat oraz zabezpieczony (nie zawsze musi być to nieruchomość).

Kredyt mieszkaniowy często jest utożsamiany z kredytem hipotecznym, co według niektórych jest zabiegiem błędnym. Różnica pomiędzy tymi dwoma kredytami jest taka, iż w przypadku kredytu hipotecznego główną rolę odgrywa tutaj hipoteka, która jest obowiązkowa. 

Kredyt pod hipotekę w opinii Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski definiuje kredyt pod hipotekę następujące – mieszkaniowe jako kredyty mieszkaniowe osób fizycznych zabezpieczone hipoteką powstałą na: nieruchomości; własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego; użytkowaniu wieczystym; prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej czy spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego; prawie do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jej własności na członka; pod warunkiem, że zabezpieczenia te ustanowione są na nieruchomości mieszkalnej.

Kredyt pod hipotekę w aspekcie wyboru najlepszego rozwiązania!

Czynnikiem decydującym o wyborze kredytu przez klientów w danym banku stanowi głównie oprocentowanie kredytu, które zależy od czynników takich jak: relacje pomiędzy popytem na pieniądz i jego podażą; polityka pieniężna banku centralnego; wahania stóp procentowych na rynku międzynarodowym; okres zamrożenia środków kredytowych; ryzyko kredytowe oraz stopa inflacji bieżącej i prognozowanej.

Kredyt pod hipotekę to przede wszystkim kredyt na zakup mieszkania, domu bądź innej nieruchomości. Ponadto kredytem mieszkaniowym można również sfinalizować generalny remont mieszkania, budowę domu. Dodatkowo przy kredycie mieszkaniowym można zakupić ziemię rolną bądź działkę budowlaną oraz na cele magazynów, garaży.

Kredyt pod hipotekę, czyli tło podsumowujące

Kredyty mieszkaniowe z uwagi na swoje przeznaczenie udzielane są w wysokich kwotach tysięcy, a niekiedy milionów złotych. Związku z czym okres kredytowania jest najdłuższy, sięgający nawet 25 – 30 lat kredytowania. Omawiając kredyt pod hipotekę pamiętajmy, iż zalety kredytu mieszkaniowego: wysokie kwoty przyznawanych kredytów; najdłuższy okres kredytowania; zdolność kredytowa obliczana jest nie tylko na podstawie uzyskiwanych dochodów ale także na podstawie wartości kredytowanej nieruchomości; możliwość negocjacji warunków kredytowania nieruchomości; możliwość uzyskania kredytu w innych walutach. Wady kredytu mieszkaniowego: długotrwała i skomplikowana procedura przyznania kredytu mieszkaniowego; ryzyko walutowe; koszty wnioskodawcy jakie musi ponieść w trakcie procesu przyznania kredytu mieszkaniowego; długotrwały okres spłaty powodujący wzrost całkowity sumy odsetkowej.